Az Élhető Hazánkért Egyesület

adatvédelmi tájékoztatója

Adatkezelő neve: Élhető Hazánkért Egyesület (székhely: 1054 Budapest, Tüköry utca 3.; nyilvántartási szám: 13-02-0007923; ügyszám: 1400/Pk.60358/2020; a továbbiakban: Egyesület)

Személyes adatok kezelésének célja: Az adatkezelés célja az Egyesület tagjainak (a továbbiakban: Tagok) nyilvántartása, értesítése, a tagjegyzék változásainak átvezetése, a tagokkal történő megfelelő kapcsolattartás az Egyesület eredményes működése érdekében. 

Az adatkezelés jogalapja: az Egyesület a fenti célból, a személyes adatokat a természetes személy Tagok önkéntes hozzájáruló nyilatkozata alapján kezeli. A Tagok a szükséges hozzájárulásokat az Egyesületi tagi jogviszony keletkezésekor adják meg akként, hogy az Egyesületnél a tagfelvétel feltétele, hogy a belépő tag kijelentse, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, és annak valamennyi rendelkezését saját magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az Egyesület tagfelvételkor a belépni szándékozó tagnak átadja, így a belépni szándékozó tag szabad mérlegelés alapján eldöntheti, hogy az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit elfogadja-e azok tudatában kíván-e tagsági jogviszonyt létesíteni. 

Az adatkezelés időtartama: A Egyesület a Tagokra vonatkozó adatokat a tagsági jogviszony fennállásáig, illetve azt követően szükség esetén kizárólag a nyilvántartó hatósághoz történő változások bejelentése és átvezetése érdekében kezeli. 

Adattovábbítás: az Egyesület a hatályos tagjegyzékét az Egyesületet nyilvántartó hatóság részére köteles benyújtani a változásbejegyzési eljárások alkalmával, egyebekben az Egyesület az általa kezelt adatokat nem továbbítja, adattovábbítási tevékenységet nem végez, így a Tagok adatai harmadik személyek részére nem válnak megismerhetővé, kivéve a jogszabály által előírt adattovábbítást, amelyet az Egyesület köteles teljesíteni. 

Személyes adatok kezelésének keretei: 

Az Ön által megadott személyes adatokat az Egyesület kizárólag a fent ismertetett célokra használja fel az a Tagok utasításai és a Tagok által átadott információk alapján:

Az Egyesület biztosítja Önt arról, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, és lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen. Az Egyesület az Ön személyes adatait saját nyilvántartásában és tagjegyzékében a 2011.évi CXII. törvénnyel (Infótörvény) összhangban kezeli. Ezt követően az Egyesület törli az általa kezelt személyes adatokat.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletesebb tájékoztatásért, valamint a fentebb ismertetett szolgáltatások pontos ismertetéséért kérjük olvassa el Adatkezelési Szabályzatunkat, vagy további kérdése esetén forduljon az Egyesület képviselőjéhez.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 Kérelmezhet az Egyesületnél:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint
  • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Kérelmére az Egyesület tájékoztatást ad az Önnek az Egyesület által kezelt, illetve megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak harmadik félhez történő továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Az Egyesület köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. 

A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást az Egyesület csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Egyesület írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Ön bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, amelynek elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/

Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes és bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható, azonban ilyen esetben a Tagok tagsági jogviszonya nem tartható fenn. A visszavonó nyilatkozatot (azonosító adatok feltüntetésével) az alábbiak szerinti bármely módon meg lehet tenni:

Élhető Hazánkért Egyesület 

postai küldeményben: 1054 Budapest, Tüköry utca 3.

elektronikus levél formájában: hello@ehtm.hu

Jogorvoslati lehetőségek: 

  1. Amennyiben az Egyesület adatkezelésével vagy adattovábbításával bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük forduljon az Egyesülethez bizalommal a fenti elérhetőségek bármelyikén. Adatvédelmi jellegű kérdését az Egyesület megválaszolja, problémája vagy panasza esetén azt részletesen kivizsgáljuk, amelynek eredményéről tájékoztatjuk Önt.
  2. Az érintett a jogai megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésben indított per illetékmentes.
  3. Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)